Cветильники Air 4000К

DK5320-BK
DK5300-BK
DK5316-BK
DK5310-BK